Privacyverklaring

Jouw privacy is enorm belangrijk voor ons.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de verzameling van jouw persoonsgegevens en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast vind je hier al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens, waarom wij deze gegevens verzamelen en onder welke voorwaarden wij informatie met anderen delen. GoZorg wil de privacy van haar zorgprofessionals, opdrachtgevers, medewerkers en kandidaten zo zorgvuldig mogelijk waarborgen bij het verwerken van deze gegevens. 

Doel verwerking gegevens
Wij verzamelen alleen de hoogst noodzakelijke gegevens die voor de uitvoering van de dienstverlening op het gebied van bemiddeling of in het kader van werknemerschap van belang zijn.

GoZorg zal (persoons)gegevens van medewerkers, zorgprofessionals en kandidaten verzamelen om te gebruiken voor de volgende doeleinden:
– Een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden.
– Om beschikbaarheid vast te leggen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om toegang te geven tot en gebruik te kunnen maken van een account op onze webomgevingen en -platformen.
– Om de wet- en regelgeving na te volgen waar wij toe verplicht zijn.

Gegevens die wij verwerken
Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die GoZorg verwerkt: 
– NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
– Geboortedatum en -plaats, geslacht en nationaliteit.
– Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
– Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
– Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
– Pasfoto, ID-bewijs en BSN.
– BTW nummer, handelsnaam, KvK en adres van je onderneming.

Beveiliging
GoZorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gozorg.nl. 

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waar wij deze gegevens voor verwerken.

Rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gozorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. GoZorg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

GoZorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen en contact
Heb je vragen of opmerkingen over jouw persoonsgegevens, of wil je gebruik maken van jouw rechten m.b.t. jouw gegevens, neem dan contact op via info@gozorg.nl.